Dear Citython supporter, partner

Here you can find some usefull materials to share with mates, friends, colleaques to be promoted.
Banner 2160x1080px
FB Cover image 820x360px
FB Cover image 1080x1920px
Banner 1080x1080px
Banner 2560x400px

Predstavenie podujatia v slovenskom jazyku:

Všetky informácie sú dostupné a aktualizované na www.citython.sk.

Citython je podujatie, kde sa snažíme analyzovať výzvy v oblasti mobility, ktorým čelia mestá, kde medzi sebou súťažia multi-disciplinárne tímy študentov a profesionálov z rôznych prostredí a odborností, aby poskytli inovatívne riešenia. Pripojte sa!

Citython-y sa v minulosti úspešne uskutočnili vo viacerých európskych mestách, v roku 2021 boli organizované len online. Získané znalosti sa teraz prenášajú do RIS Citython, čím prispievajú k vytváraniu povedomia o inováciách a výzvach mestskej mobility medzi zainteresovanými stranami RIS a spájajú a zapájajú ich do rôznych aktivít EIT UM (Európsky inštitút pre invovácie a technológie).

Našim cieľom je organizovať RIS Citython-y v mestách Žilina (SK), Košice (SK) a Neapoli & Sykies (GR).

Projekt je súčasťou aktivity “EIT Urban Mobility 22170”. Dátum druhého podujatia v Košiciach je 1. – 3.júl 2022.

Pozývame všetkých developerov, programátorov, projektantov, registrujte svoju účasť pomocou registračného formulára.

Ponuka pre partnerov: TBA

Introduction in english language:

All information is available and updated at www.citython.sk.

Citython is an event where we try to analyze the mobility challenges facing cities, where multi-disciplinary teams of students and professionals from different backgrounds and specialties compete to provide innovative solutions. Join in!

Citython-y has been successfully held in several European cities in the past, in 2021 they were organized only online. The knowledge gained is now being transferred to RIS Citython, helping to raise awareness of innovation and the challenges of urban mobility among RIS stakeholders and to integrate and involve them in the various activities of the EIT UM (European Institute of Innovation and Technology).

Our goal is to organize RIS Citythons in the cities of Žilina (SK), Košice (SK) and Naples & Sykies (GR).

The project is part of the activity “EIT Urban Mobility 22170”. The date of the second event in Košice is 1st – 3rd July 2022.

We invite all developers, programmers, designers, follow the news at registration form.

Partnership offer: TBA